Statut soutěžeCíl


Cílem je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Pořadatel


Soutěž je pořádána Spolkem posluchačů architektury (SPA) při FA ČVUT.

Soutěž


Soutěž je vypisována dvakrát do roka v zimním i letním semestru a probíhá v obou studijních oborech fa čvut – architektura a design - ve dvou kategoriích – nejlepší projekty a nejlepší ateliéry jako celek. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt včetně týmových projektů. Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty v rámci předmětů zan a projekty členů SPA, kteří jsou přítomni při hodnocení projektů porotou. Soutěž probíhá čtyřkolově.

1. kolo


Porota si prohlédne všechny vystavené projekty a vybere z nich libovolný počet do dalšího kola.

2. kolo


Porotě jsou představeny projekty vybrané vedoucími jednotlivých ateliérů. Ze všech prací porota vybere maximálně 20 nominovaných projektů – širší nominace.

3. kolo


Z širší nominace vybere porota nominované projekty. Porota zároveň vybere nominované ateliéry.

4. kolo


Porota ocení nejlepší projekty a nejlepší ateliéry. Oceněné ateliéry i projekty jsou bez pořadí.

Vítěz


Oceněné projekty jsou utajeny až do předání ceny. Porotci a organizátoři jsou do té doby vázáni slibem mlčenlivosti.

Termíny


Hodnocení probíhá vždy v týdnu po odevzdání projektů za daný semestr. Výstava nominovaných projektů probíhá v průběhu následujícího semestru.

Ceny


Cenou pro konečné vítěze je olověná soška „Olověný Dušan“. Další ohodnocení je každoročně stanoveno pořadatelem na základě získaných prostředků.

Porota


Každý obor má svou vlastní porotu, která se vždy skládá z osobností toho roku nepůsobících na FA ČVUT. Architekturu hodnotí pětičlenná porota a design tříčlenná. Členství v porotě není možné ve dvou po sobě jdoucích ročnících soutěže. Pro hodnocení je nutná účast min. 3 (architektura), resp. 2 (design) porotců.

Statut soutěže


Změna statutu soutěže je možná. Ke schválení rozhodnutí o změně statutu je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 členů SPA přítomných na valné hromadě spa. Změny jsou projednávány na základě připomínek z řad členů SPA či na základě žádosti poroty.

Statut soutěže schválen 10. 1. 2013